FİZİKSEL ENGELLİLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

FİZİKSEL ENGELLİLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

Madde 1:

FEDERASYONUN ADI VE MERKEZİ

 Federasyonun Adı: “ Fiziksel Engelliler Federasyonu” dur. Kısa adı ise “FEF”tir. Merkezi Ankara’da olup, il sınırları içinde adres değişimi federasyon yönetim kurulunun ilgili mercilere gerekli bilgilerin verilmesiyle yapılır.

 

Madde 2:

FEDERASYONUN AMACI:

Derneklerce temsil edilen engelli gruplarının yaşam kalitesini yükseltmek. sosyal, ekonomik, kültürel, sportif, hukuki ve mesleki yönden topluma ve çalışma hayatına kazandırılması; ortak hak ve çıkarlarının korunması, hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi; sosyal adaleti gerçekleştiren, refah ve barış içinde yaşamasına olanak sağlayan demokratik bir yönetim anlayışının savunulması ve üye dernekler arasında işbirliği ve işbirliğinin sağlanması, federasyonca yapılacak hizmetlerin herkesin yararına açık olması, belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmaması, yıl içerisinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisinin (2/3) federasyon amaçlarına harcanmasıdır.

 

Madde 3:

FEDERASYONUN ÇALIŞMA ALANI VE YÖNTEMLERİ:

Federasyon, yukarıdaki maddede belirtilen amacını gerçekleştirebilmek için;

 1. Ulusal ve uluslararası katılımlı toplantılar, etkinlikler, sergiler düzenleyebilir.
 2. Modern tıbbi araç ve gereçleri ürütebilir ve satın alabilir.
 3. Federasyonun amaç ve çalışmalarını kamuoyuna duyurmak ve dernekler arası iletişimi gerçekleştirmek amacıyla, süreli veya süresiz yayın çıkarır veya Federasyon amaçlarına uygun yayınları çıkaran kuruluşlarla işbirliği yapar,
 4. Herkesin yararlanması için kitaplıklar kurabilir, Federasyon amaçlarına uygun alanlardaki çeşitli konularla ilgili arşiv çalışması yapabilir.
 5. Engelli insanların, tıbbi, sosyal, eğitsel ve sportif amaçlı olarak yararlanacakları modern merkezler ile TV ve radyo programları yapar veya yaptırılmasını destekler.
 6. Amaca uygun çalışmalar yürütmek için taşınır ve taşınmaz mallar edinebilir. Plan ve proje yapar, yaptırır. Taşınır ve taşınmazların alımı ve satışı için Yönetim Kuruluna yetkilendirebilir.
 7. Engelliliği oluşturan koşulları önleyici, engelliliği tedavi edici, koşulların önlenmesi ve tedavinin geliştirilmesi doğrultusunda eğitici çalışmaları, engellilerin toplumsal yaşama ve bireysel durumlarına uyum ve mesleki uyumlarını yaptırmak üzere derneklerin üye ve personellerine hizmet içi eğitim verebilir.
 8. Başta maddi olanakları yetersiz olan engellilere parasız ilaç, araç ve gereç sağlayabilmek için girişimlerde bulunur.
 9. Engellilerin resmi ve özel işyerlerinde istihdamı konusunda var olan yasal düzenlemelerin uygulanması;  engellilerin çalışma hayatına daha fazla katılımı, çalışma koşullarının ve diğer sosyal haklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar. Yasalarda bu doğrultuda değişiklikler yapılması için teklifler hazırlar, yasa hazırlıklarına katkı veriri, siyasi partiler ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapar, kamuoyu oluşturur.
 10. Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarda engelli derneklerini temsil eder.
 11. Çeşitli engelli gruplarını temsil eden federasyonlarla birlikte ortak amaçlara ulaşmak için konfederasyon kurar, kurulu bir konfederasyona katılır veya gerekli hallerde üye konfederasyonlardan ayrılır.
 12. Engellilerin hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi amacıyla uluslararası ilişkiler kurar,  engellilerin uluslararası üst örgütlerine üye olur, ortak çalışmalar yürütür.
 13. Federasyon amaçlarına uygun olarak kendi alanında ve diğer alanlarda oluşturulmuş platformlara üye olabilir veya platform kurabilir ve platformların kuruluşuna katılabilir.
 14. İktisadi işletmeler kurar.

 

Madde 4:

FEDERASYONA ÜYELİK

Federasyona üye olmak isteyen dernek, aşağıdaki belgelerle federasyon yönetim kuruluna yazılı olarak müracaat eder.

Müracaat dilekçesine;

1- Federasyon Tüzüğüne, 5253 sayılı Dernekler Yasası ve Medeni Yasaya uygun dernek tüzüğü;

2- Genel kurulda alınmış katılma kararını;

3- Katılma payını Federasyon banka hesabına ödendiğini gösterir banka dekontunu ekler.

Üyelik müracaatı Federasyonun ilk Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek karar on beş (15) gün içerisinde müracaat eden derneğe bildirilir. Üyelik kararı Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır. Üyeliğe kabul edilmeyen derneğin katılma payı otuz (30) gün içinde iade edilir.

 

Madde 5:

FEDERASYON ÜYELİĞİNDEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

1- Üyelikten çıkma:

Hiçbir dernek, Federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye dernek genel kurulundan aldığı kararla Federasyon üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.

2- Üyelikten çıkarılma:

Dernekler Yasası ve Federasyon Tüzüğüne aykırı durumları saptanan üye dernekler; Genel Kurul tarafından verilen yetkiye istinaden Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten ihraç edilir. Mevzuatın öngördüğü gerekli yasal işlemler yapılır.

3- Federasyon üyeliği sona eren derneğin Federasyon kademelerindeki temsil yetkisi de düşer.

 

Madde 6:

FEDERASYON ÜYELERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- Dernekler delegeleri aracılığıyla Genel Kurula, temsilcileri aracılıyla Federasyon organlarına katılırlar,

2- Federasyonca yürütülen çalışmalardan yararlanırlar,

3- Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen kurallar çerçevesinde Federasyon çalışmaları hakkında bilgi edinir, belgeleri inceler, görüş ve eleştirilerde bulunurlar.

4- Federasyon üyesi dernek delegeleri genel kurulda eşit haklara sahiptir. Her temsilcinin Genel Kurulda 1 oy hakkı vardır. Temsilci üye oyunu bizzat kullanır. Hiçbir kişi delege kalmaya ve delegelikten ayrılmaya zorlanamaz.

 

Madde 7:

FEDERASYON ÜYELERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- Federasyonu tüzüğünde belirlenmiş hükümlere uygun davranışlarda bulunmak,

2- Federasyon Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunca alınacak kararlara uymak ve Federasyonun amacının gerçekleştirilmesi için çalışmalarda bulunmak,

3- Yapacakları olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının tarihini ve yerine en az altmış (60) gün öncesinden federasyon yönetim kuruluna bildirmek.

4- Genel kurul tutanaklarını ve seçilenlerin kimliklerini otuz (30) gün içinde Federasyon Yönetim Kuruluna bildirmek;

5- Federasyon Tüzüğünün 28. Maddesinde belirlenen katılma paylarını ve üye aidatlarını eksiksiz olarak, Dernek genel kurulundan önce Federasyon hesaplarına aktarmak.

 

Madde 8:

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Genel Kurul Federasyon’un en yetkili organıdır. Genel Kurul delegelerden oluşur. Genel Kurula katılacak delegeler aşağıdaki şekilde belirlenir:

1- Şubesi bulunmayan dernekler genel kurula merkez olarak katılırlar ve beş (5) delege ile temsil edilirler. Şubesi bulunan dernekler genel kurula, genel merkezden beş (5), her şubeden bir (1) delege

ile katılırlar. Delegelerin tamamı genel merkez genel kurulunca seçilir.

2- Genel kurula katılan delegelerin özgürce kendilerini ifade edebilmeleri ve organlarda eşit şekilde yer alabilmesi için şubesi sayısı 20’den fazla olan dernekler genel kurula 25 delegeden fazla temsil edilemezler.

3- Federasyon Başkanı doğal, yönetim ve denetleme kurulu asıl üyeleri doğal delege sayılmazlar.

 

Madde 9:

TOPLANTI ZAMANI

Genel Kurul;

 1. a) Her üç (3) yılda bir, Aralık ayı içerisinde olağan,
 2. b) Federasyon Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyona üye dernek delegelerinden beşte birinin (1/5) yazılı isteği üzerine altmış (60) gün içinde olağanüstü toplanır.
 3. c) Olağan Genel Kurul toplantılarının (a) fıkrasında belirtilen zamanda yapılması zorunludur.
 4. d) Genel Kurul toplantıya Federasyon Yönetim Kurulu tarafından çağrılır.
 5. e) Federasyon Yönetim Kurulu (b fıkrasında belirtilen), Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa, delegelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakiminin kararıyla görevlendirilecek üç (3) üye tarafından Genel Kurulu toplantıya çağırılır.

 

Madde 10:

ÇAĞRI YÖNTEMİ

Federasyon Yönetim Kurulu, Federasyon Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üye dernek delegelerinin listesini düzenler.

Federasyona üye derneklere, Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelere en az on beş (15) gün önceden Genel Kurulun günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle çağrı yapılır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması gerekçesinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma gerekçeleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere ve delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Yukarıdaki çağrı usullerinden birini seçmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Madde 11:

TOPLANTI YERİ

Genel Kurul toplantıları derneğin genel merkezinin bulunduğu adreste yapılır.

 

Madde 12:

TOPLANTI YETER SAYISI

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi gündemiyle hallerinde üçte ikisinin (2/3) katılımıyla toplanır.

Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

 

 

 

 

 

Madde 13:

TOPLANTININ YAPILIŞ YÖNTEMİ

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.

Delegeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar Genel Kurulu ayrı bir bölümde izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamamış ise Yönetim Kurulu tarafından bir tutanak düzenlenerek durum tespit edilir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile yazman seçilerek Genel Kurul Başkanlık Yönetimi oluşturulur.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin Genel Kurul Başkanlık Yönetimi’ne kimliklerini göstermeleri ve Genel Kurul katılımcı listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Genel Kurul Başkanlık Yönetimi başkanına aittir.

Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Genel Kurul Başkanlık Yönetimi tarafından birlikte imzalanır.

Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Federasyon Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi (7) gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Yasa’nın 75. Maddesinin 2. Fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede Yönetim Kurulu’na verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

 

Madde 14:

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Madde15:

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp, karara bağlanır;

1- Federasyon organlarının seçilmesi,

2- Federasyon Tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi ve ibra edilmesi,

4- Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Federasyon için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

6- Federasyon Tüzüğüne aykırı durumları saptanan üye derneklerin Federasyondan çıkarılması,

7- Federasyonun üye derneklere yapacağı yardımlar konusunda; derneklerin üye sayılarının azlığı ya da çokluğuna bakılmaksızın ele aldıkları ve çözmeye çalıştıkları işlerin önemi ve başarılarının derecesi göz önüne alınarak Yönetim Kurulu için bağlayıcı kararlar alınması,

8- Federasyonun konfederasyon kurma, kurulu bir konfederasyona katılması veya ayrılması gibi konularla ilgili Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

9- Federasyonu Konfederasyon Genel Kurulunda temsil edecek asıl ve yedek delegelerin, Konfederasyon Tüzüğü’ne uygun biçimde seçilmesi,

10- Federasyonun uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki konfederasyonlara veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, yurtdışında temsilcilik açılması veya kapatılması ve bu konularla ilgili Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

11- Federasyonun feshedilmesi,

12- Mevzuatta ve Federasyon Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

13- Genel Kurulda verilecek yetkiyle Yönetim Kurulu dönemi içerisinde borçlanabilir.

 

Madde 16:

OY KULLANMA VE KARAR ALMA YÖNTEM VE ŞEKİLLERİ

Oylama, gizli veya açık olarak yapılır.

Genel Kurulda alınan kararlarda, Yönetim ve Denetim kurullarının ibrasında, Genel Kurul tarafından aksine karar alınmadıkça açık oylama yapılır. Açık oylamanın yöntemi Genel Kurul Başkanı tarafından belirtilir. Genel Kurulda hazır bulunan delegelerin onda birinin (1/10) uygulanan yönteme itirazı halinde, açık oylama isim okunmak suretiyle gerçekleştirilir.

Federasyon organları için yapılan seçimlerde gizli oylama yöntemi uygulanır. Genel Kurul Başkanlık Yönetimi tarafından Federasyon kaşesi ile mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları mühürlenmiş bir zarfa konularak veya içi görünmeyecek biçimde katlanarak seçim sandığına atılır.

Oy kullanımı aksine bir karar alınmadıkça Genel Kurul Başkanlık Yönetimi gözetiminde gerçekleştirilir. Genel Kurul Başkanlık Yönetiminde görev alanlar kurullara aday olamazlar.

Oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak seçim sonucu bir tutanakla tespit edilir. Genel Kurul oylamanın yürütülmesi, sayımı için ayrı bir Seçim Kurulu oluşturulmasına karar verebilir. Seçim Kurulu’nda yer alanların Yönetim ve Denetim kurullarına aday olmamaları gerekir.

Federasyon organlarının seçiminde; önceden hazırlanmış basılı listeler de kullanılabilir. Her koşulda kullanılacak oy pusulasında Genel Başkan, Yönetim ve Denetim kurulları için yeterli sayıda ismin ve seçilecekleri kurulun asıl veya yedek olarak belirtilmesi zorunludur.

Oylamada kullanılacak oy pusulasının biçimine Federasyon Genel Kurulu karar verir.

Organların seçiminde Tüzüğün koyduğu şekil ve sayılar bağlayıcı olur, başka türlü uygulamaya gidilemez.

 

Madde 17:

GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Federasyon Genel Başkanı, Genel Kurul tarafından engelli olan veya olmayan delegeler arasından tek dereceli olarak seçilir.

Federasyon Yönetim Kuruluna, Denetim Kurulu dışındaki diğer kurullara başkanlık eder.

Gerçek ve tüzel kişilere, resmi kurum ve kuruluşlara, yabancı ülkelerdeki benzeri kuruluşlara karşı Federasyonu temsil eder.

Federasyonun amacı ile ilgili çalışmalara, komite ve çeşitli kurullara başkanlık eder.

Federasyon adına idari konularda Genel Sekreter ile ve mali konularda Genel Sayman ile birlikte imzaya yetkilidir.

Gerekli gördüğü takdirde tek başına imza atarak örgüt içi yazışma yapabilir.

Dönemi içinde, aylık brüt asgari ücretin yarısından fazla olmamak koşuluyla, tek başına günlük harcama yapabilir. Bu harcamaları belgeler ve belgelerin üzerini imzalar. Bu çerçevede yapmış olduğu harcamalar nedeniyle sadece genel kurula karşı sorumludur.

 

Madde 18:

YÖNETİM KURULU’NUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu Genel Kurulda seçilen 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.

Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin seçilme sırasına göre göreve çağrılması zorunludur.

Üst üste mazeretsiz 3 toplantıya gelmeyen asıl üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinde sona erer.

Yönetim Kurulu yılda en az üç kez Federasyon genel merkezinde, önceden kararlaştırılan belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Federasyon Başkanı gerekli gördüğü hallerde bu toplantı sayısı çoğaltılabilir.

Toplantı yeter sayısı; üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır.

Kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

 

Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

1- Federasyon Genel Kurulundan sonra, bir hafta içinde kendi içinde görev bölümü yaparak, Federasyon Başkan Yardımcısını, Genel Sekreterini, Örgütlenme Sekreterini ve Genel Saymanı belirlemek,

2- Federasyonu temsil etmek veya bu konuda kendi içinden bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,

3- Federasyonun gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

4- Federasyon Tüzüğünün amaçları ve amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürülecek çalışmalar nedeniyle gerekli harcamaları yapmak,

5- Yıllık çalışma raporları hazırlayarak, Genel Kurula sunmak,

6- Federasyon Genel Kurulunu toplantıya çağırmak,

7- Genel Kurulda alınan kararları günün koşulları ve yasalarda meydana gelen değişiklikleri de dikkate alarak uygulamak,

8- Federasyon üyelerinin çalışmalarını izlemek ve denetlemek, üyeler arasında uyumlu bir çalışma için eşgüdümü sağlamak, üyelerin Tüzük hükümlerine uygun çalışmaları konusunda gerekli girişimleri ve uyarıları gerçekleştirmek,

9- Federasyon Başkanlar Kurulu’nun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,

10- Federasyon adına yurt içi ve dışı toplantılara katılacak temsilcileri belirlemek,

11- Federasyon çalışmaları için gerekli görüldüğü takdirde yeteri sayıda ve nitelikte kişiyi kadrolu veya süresi belirli sözleşme ile istihdamına karar vermek,

12- Genel Kuruldan aldığı yetki ile yurt içinde veya dışında konfederasyon, platform vb. üst organların kuruluşuna katılmak, kurulmuş konfederasyonlara, platformlara üyelik veya üyelikten ayrılma işlemlerini tamamlamak,

13- İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt dışında temsilcilik açmak,

14- Federasyon Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmaktır.

15- Federasyon ve üye derneklerde oluşacak disiplinle ilgili iş ve işlemleri yasal mevzuat çerçevesinde sonuçlandırmak.

 

 1. a) Genel Başkan Yardımcısının Görevleri;

1- Genel Başkanın bulunmadığı zamanlarda onun görevini yüklenmek ve ona vekalet etmek,

2- Genel Başkanın istifası veya ölümü halinde yasal süre içerisinde Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektir.

 

 1. b) Genel Sekreterin Görevleri:

1- Yönetim Kurulu toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıya sunmak,

2- Federasyonun her türlü yazışmalarını yapmak,

3- Yazışmaları düzenlemek, gelen–gider defterine kayıtlarını yapmak,

4- İç yazışmaları tek başına, diğer yazışmaları Başkanla birlikte imzalamak,

5- Federasyonun mali konular dışındaki zorunlu defter kayıtlarını yapar ve bunların sorumluluğunu üstlenmek,

6- Federasyon bünyesinde çalıştırılanların özlük işlerini düzenlemek ve yürütmektir.

 

 1. c) Genel Saymanın Görevleri:

1- Federasyonun genel merkezinde mali konularda tutulması gerekli defterleri tutmak veya sorumluluğu altında tutulmasına sağlamak,

2- Mali konulardaki yazışmaları ve ödeme talimatlarını Genel Başkan ile beraber imzalamak,

3- Mali defterlerin, kıymetli evrakların korunması sorumluluğu ile yükümlü olmak,

4- Genel Kurula sunulacak mali raporu ve tahmini bütçeyi hazırlamaktır.

 

 1. d) Örgütlenme Sekreterinin Görevleri:

1- Derneklerin olağan veya olağanüstü genel kurullarının zamanında ve usulüne uygun yapılmasını, dernekler arasında eşgüdüm sağlamak.

2- Yeni üyelik için başvuran derneklerin federasyona katılımlarının sağlanabilmesi için gerekli inceleme ve çalışmaları yapmaktır.

 

Madde 19:

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERİNİN TAMAMLANAMAMASI

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir (1) ay içinde Genel Kurul toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde, Federasyon üyelerinden birinin başvurması halinde mahallin sulh hukuk hakimi, Federasyon üyeleri arasında seçeceği üç (3) kişiyi bir (1) ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

Madde 20:

DENETLEME KURULU OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Denetleme Kurulu üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden oluşarak Genel Kurulda seçilir.

Federasyon Genel Kurulu’nu izleyen yedi (7) gün içinde toplanarak, kendi içinde bir başkan, bir de yazman üye seçer. Denetleme Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Denetleme kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

Madde 21:

BAŞKANLAR KURULU VE GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU

 1. a) Federasyon Başkanlar Kurulu;

Yılda en az iki kez, Yönetim Kurulu’nun çağrısıyla gündemli olarak toplanır.

 

 1. b) Federasyon Başkanlar Kurulu;

Federasyon Yönetim Kurulu ve Denetim kurulu başkanları, üye derneklerin başkanları, Federasyon Kadın ve Gençlik kurulu başkanlarından oluşur.

 

Madde 22:

KADIN KURULU

Federasyon amaçları doğrultusunda başta engelli kadınlar olmak üzere, kadın sorunlarına çözüm üretilmesi, kadın hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, kadınların toplum içindeki ağırlıklarına uygun biçimde her platformda ve kademede temsilinin önünün açılması, sosyal yaşama daha fazla katılımın sağlanması gibi konularda çalışmalar yapmak, kendi alanında Yönetim Kurulu’nun çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla bir Kadın Kurulu oluşturulur.

Federasyon Kadın Kurulu çalışmalarını Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek Yönetmelik çerçevesinde yürütür.

 

 

 

 

 

Madde 23:

GENÇLİK KURULU

Federasyon amaçları doğrultusunda başta engelli gençler olmak üzere, eğitim, kültür, spor ve çalışma yaşamına katılım konularında gençlerin karşılaştığı sorunlara çözüm aranması, gençlerin her platformda ve kademede temsiline olanak sağlanması gibi konularda çalışmalar yapmak, kendi alanında Yönetim Kurulu’nun çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla bir Gençlik Kurulu oluşturulur.

Federasyon Gençlik Kurulu çalışmalarını Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek Yönetmelik çerçevesinde yürütür.

 

Madde 24:

DİĞER ORGANLAR

Federasyon Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Federasyon amaçlarına uygun çalışmaları yürütmek üzere başka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul, Denetleme Kurulu görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

Madde 25:

ZORUNLU ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz (30) gün içinde, Federasyon Genel Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Federasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin Yasa ve yönetmelikte belirtilen kimlik ve diğer bilgilerini içerir listeler, mevzuata uygun biçimde doldurularak Federasyon genel merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

Madde 26:

FEDERASYONUN KONFEDERASYONA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1) Konfederasyon tüzüğünde yazılı tüm hükümlere, yetkili organların alacakları kararlara uymak.
2) Federasyonun yapacağı toplantıları en az 15 (on beş) önce konfederasyon başkanlığına bildirmek,
3) Genel Kurul Tutanağının onaylı bir suretini ve organlara seçilenleri genel kurul toplantısını takip eden 30 (otuz) gün içinde konfederasyon başkanlığına bildirmek,
 4) Konfederasyon tüzüğünde yer alan amaç ve çalışmaların gerçekleştirilmesi için ortak çaba sarf etmek.

5) Konfederasyon amacına aykırı tutum ve davranışlarda bulunmamak
6) Hazırlanan çalışma programını incelemek ve onaylamak üzere, programın başlangıç tarihinden en az 30 (otuz) gün önce konfederasyon başkanlığına sunmak,
7) Federasyon çalışmalarını içeren çalışma raporlarını altı (6) ayda bir konfederasyona sunmak,
8) Konfederasyon üyelik ödentisini zamanında ödemektir.

 

Madde 27:

FEDERASYON GELİRLERİ ve GİDERLERİ

 

 1. A) Federasyonun Gelirleri:

Federasyon üyelik aidatlarını genel kurul belirler. Federasyonun gelirleri şunlardır.

1- Federasyona yeni üye olan derneklerin, bir defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin % 50’si tutarında Federasyona ödeyecekleri katılma ödentisi,

2- Federasyona üye derneklerden;

 1. a) Şubesi olmayan dernek merkezleri her yıl brüt asgari ücretin % 20’si tutarında,
 2. b) Şubesi olan dernekler genel merkezleri için her yıl brüt asgari ücretin % 10’u tutarında ve her şube için brüt asgari ücretin % 2’si tutarında,

 

Üyelik ödentisi;

Üye dernekler ödentilerini her takvim yılı başı itibarıyla otuz gün (30) içinde Federasyonun banka hesabına (ya da makbuz karşılığı) yatırmak zorundadır.

3- Federasyonca yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4- Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6- Mevzuat hükümlerine göre dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan alınacak yardımlar,

7- Genel Bütçeden alınan yardımlar,

8- Diğer gelirlerden oluşur.

 

B- Federasyonun Giderleri

Federasyonun giderleri şunlardır:

1- Federasyonun görev ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle yapılacak çalışmalardaki her türlü gider;

2- Ücretler,

3- Yolluklar,

4- Sosyal faaliyetler,

5- Prim ve ikramiyeler,

6- Vergi ve sigorta primleri,

7- Kiralar,

8- Aydınlatma,

9- Isıtma,

10- Temizlik,

11- Kırtasiye,

12- Demirbaş,

13- Noter ve mahkeme harçları,

14- Haberleşme giderleri,

15- Ağırlama ve temsil giderleri,

16- Düşünülmeyen giderler,

17- İlgili madde gereği derneklere yapılacak yardımlar,

18- Konfederasyon aidatı,

19- Federasyonunun amaçları doğrultusunda yapılacak etkinlik ve diğer çalışmalarla ilgili harcamalardan oluşur.

 

 

Madde 28:

GELİR VE GİDERLERDE YÖNTEM

 1. A) Gelirlerin Toplanması:

Federasyon gelirleri, banka hesabına yatırılanlar dışında mevzuata uygun “alındı belgesi” ile toplanır ve giderler mevzuata uygun “harcama belgesi” ile yapılır.

Bu belgelerin saklama süresi, özel yasalarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak koşuluyla, beş (5) yıldır.

Yönetim kurulu asil üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, dernek yönetim kurulu karırı ile tespit edilir.

Federasyon adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

 

 1. B) Giderlerin yapılması:

Federasyonun bütün harcamaları Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Ancak ivedi durumlarda Başkan, Yönetim Kurulunca önceden belirlenecek harcamaları kendiliğinden yapabilir.

Bu şekilde yapılan harcamalar ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır.

 

 

 

 

 

Madde 29:

FEDERASYONUN GELİRLERİNİN SAKLANMASI

Federasyon gelirleri, Yönetim Kurulunca uygun bulunacak bankalarda açılacak hesaplarda tutulur. Hesapların takibinden Genel Sayman sorumludur.

Cari harcamalar dışında Federasyon gelirleri, banka faizlerinden yararlanabilmek için vadeli tasarruf olarak açılacak hesaplara yatırılır.

Cari harcamalar için Federasyon kasasında bulundurulacak para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

Bankadan para çekebilmek için, Başkan, Genel Sekreter ve Genel Saymandan ikisinin imzalı yazısı yada Federasyon adına düzenlenen çek defterinde bu üç kişiden ikisinin imzalarının bulunması gereklidir.

Federasyon Yönetim Kurulu, Federasyon hesaplarının bankaların elektronik ortamlarında izlenebilmesi için Genel Sayman’a yetki verir.

 

Madde 30:

FEDERASYONUN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

a-) Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinde belirlenen miktarı aşması halinde takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5- İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

 1. b) Bilanço esnasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6’ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye defteri, Büyük defter ve Envanter defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre

 

 

 

Madde 31: 

FEDERASYON İÇ DENETİMİ

Federasyon genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa Federasyon denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Madde 32: 

FEDERASYON BORÇLANMA USULLERİ

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 33:

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Usulüne uygun olarak toplanacak olağan veya olağanüstü Genel Kurul gündemine konulmak ve değişiklik önerileri yazılı olarak Genel Kurul çağrı süresi içinde üyelere bildirmek koşulu ile Genel Kurul kararıyla tüzük değişikliği yapılabilir.

Tüzük değişikliği için birinci toplantıda üyelerin üçte ikisinin (2/3) hazır bulunması şarttır. Bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda Yönetim Denetleme Kurulları üye sayısı toplamının iki (2) katı kadar üyenin bulunması zorunludur.

Federasyon Tüzüğü toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin (2/3) oyu ile değiştirilebilir.

 

Madde 34:

FEDERASYONUN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ VE TASFİYE İŞLEMLERİ

Federasyon genel kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde federasyon adında “Tasfiye Halinde Fiziksel Engelliler Federasyonu” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak federasyonun para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonunun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse federasyonun bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Madde 35:

TÜRK MEDENİ YASASININ UYGULANMASI

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Madde 36:

        /12/2015 Tarihinde Yapılan Fiziksel Engelliler Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu Yönetim Kurulu Listesi

 

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU

ADI SOYADI

İMZASI

1- Nedim KILIÇ

 

2- Arif DEMİR

 

3- Fatma Öznur USLU

 

4- Ersin ÇİMEN

 

5- Şule GÜRBÜZ

 

6- Sabiha DURSUN

 

7- Sıddık ARSLAN

 

8- Sayit ÜNLÜ

 

9- Serkan CİCİBAŞ

 

10- İslam MERAL

 

11- Sündüs GÖKTEPE